Historie

1919

På billedet ses haveanlægget ved Borgmester Godskesens Plads. I baggrunden anes Jernbanevolden (jernbanen mellem Valby og Vanløse). Anlægget blev anlagt af Frederiksberg kommune i 1918. Til venstre i billedet ses en vej og et grønt område med buske. Denne vej er Samfunds allé, der strækker sig over Dalgas Boulevard og senere omdøbes til Borgmester Godskesens Plads vest for boulevarden og Kronprinsensvej øst for. Det grønne område er dér, hvor Boligforeningen “Dalgashus” senere bliver opført.

FKB00909-2850

 

1921

Andelsboligforeningen “Dalgashus”, der ligger på matrikelnummer 27cz, er i dag omkranset af vejene Borgmester Godskesens Plads, Dalgas Boulevard og Joakim Larsens Vej. På et historisk kort fra 1921 fundet hos kort- og matrikelstyrelsen ses Samfunds allé og Dalgas Boulevard.
1921

 

1922

I dette år opføres “Dalgashus”. “Arkitekt Herluf Refer nedlægger den tredie sten”:
1922

Om arkitekten:
Herluf Refer er født Herluf Petersen d. 1/6 – 1884 i Sønderholm sogn i Ålborg amt. Den 18. maj 1907 skiftede han navn til Herluf Petersen Refer. I 1921, hvor “Dalgashus” planlægges, bor han på Godthåbsvej 18B, 3. th med sin hustru og to drenge.

Efter opførelsen af “Dalgashus”, flytter familien ind i lejligheden på Dalgas Boulevard 27, 2. th.

Den ene af Herluf Refers sønner, Alf Egon Refer, blev selv arkitekt og i 1934 gift med Tone Bonnén med hvem han fik børnene Nynne, Sanne, Peter, Suste og Jens . Dalgashus’ arkitekt Herluf Refer er dermed bedstefar til kunstnerne Suste Bonnén, Peter Bonnén og Jens Refer.

 

1923

Den 22/6 – 1923 overdrages skødet fra Frederiksberg kommune til Boligforeningen “Dalgashus”, hvilket fremgår af tingbogen:

Screen Shot 2014-02-12 at 13.15.48

Bygningen

 

1924

Den 18/1 – 1924 overdrages skødet fra Frederiksberg kommune til vores nabo Boligforeningen “Dalgas”:

Screen Shot 2014-03-17 at 00.12.10

 

1930

Et vue mod syd ad Dalgas Boulevard set fra Peter Bangs Vej. “Dalgashus” ses midt i billedet.

FKB01226-20189

 

1935

Der anlægges en ny legeplads i haveanlægget ved Samfunds allé (i dag Borgmester Godskesens Plads).

FKB00938-2905

FKB00831-2895

 

FKB00939-2915

 

I samme år sendes en anmodning til Frederiksberg kommune, hvori der

“ansøges om tilladelse til at installere 50 stk “Ribe” støbejerns-Radiatorer paa i alt 173,5  m2. Radiatorerne tilsluttes det eksisterende Varmeanlæg, der i Forvejen har 73 Radiatorer af ældre Model.

Det eksisterende Kedelanlæg paa 51 m2 Kedler forbliver uforandret.

Brændselsforbruget til de nye Radiatorer andrager mads. 17 kg i Timen. De gamle Radiatorer forbruger ca. 30 kg i Timen og Varmtvandsforsyningsanlægget ca. 25 kg i Timen.”

1935

 

1937

Samfunds Allé vest for Dalgas Boulevard ændrer navn til Borgmester Godskesens Plads den 11. oktober. I 1939 ændrer Samfunds Allé øst for Dalgas Boulevard navn til Kronprinsensvej. (Kilde: danskebilleder.dk)

Om Borgmester Godskesen fra Wikipedia:
“Da Frederiksberg efter en ny købstadskommunallov fra 1919 betragtedes som en købstad, valgtes han som Frederiksbergs første borgmester, hvilken post han beklædte frem til 1936.”

Borgmester Marius Godskesen:
FKB11395-26325

 

1938

Johannes Bjergs skulptur “Dans” opstilles i juni af kommunen i haveanlægget på Borgmester Godskesens Plads. Billedet er fra ca. 1940.

FKB00903-2981

 

1945

Brev fra boligforeningens bestyrelsesformand til Frederiksberg kommune:
“ Som Formand for Boligforeningen Dalgashus skal jeg i Anledning af den ærede Forvaltnings Skrivelse af 28’ bemærke følgende:
Da det i Forvalningens Skrivelse hedder, at man “paa given Foranledning” har foretaget Eftersyn i Anledning af, at en Gennemgang er benyttet til Oplagring af Brændsel, skal jeg udbede mig meddelt Navn paa den, der har rettet Henvendelse herom til Forvaltningen.
Det er rigtigt, at den paagældende Gennemgang nu paa tredie Aar er benyttet til Oplagring af Brændsel til Ejendommens æCentralfyr, hvilket har væet nødvendigt for at kunne holde Ejendommen forsynet med fornøden Brændsel.

Foruden vor normale Brændselskælder, har vi maattet nedlægge den ene Tørreplads i Gaarden, og der bygget et stor Skur til Opbevaring af Brændsel, og desuden har vi maattet inddrage et Redskabsskur, forskellige Kælderrum og andre Lokaliteter for at kunne have det Brændselslager, som er nødvendigt for Ejendommen.

Da dette jo under de herskende Forhold har været af vital Betydning for Ejendommens Beboerer, vil jeg paa Bestyrelses Vegne derfor kræve oplyst, hvem det er, der har ført Klage over, at den oven omtalte Gennemgang er benyttet til Brændsel.

I Forvaltningens Skrivelse nævnes endvidere, at det i Gennemgangen opbevarede Brændsel blokerer Murgennembrydningen. Jeg skal hertil bemærke, at Murgennembrydningen, der er foretaget medens den paagældende Gennemgang var fyldt med Brændsel er blevet godkendt.

Som Forholdene i Øjeblikket er, synes det mig mere nødvendigt at sørge for, at Ejendommens 50 lejligheder holdes opvarmede, end at man af formelle Grunde vil kræve, at bemeldte Gennemgang ikke maa benyttes til Opbevaring af Brændsel.

Jeg skal oplyse, at hele Karreen mellem Joakim Larsenvej, Dalgas Boulevard, Borgmester Godskesens Plads og Glahns Allé, der bestaar af to Boligforeninger, har en stor fælles Indkørselsport, saaledes at Brandvæsenet gennem denne har Adgang til den meget brede go rummelige Gaard, om hviken der er tinglyst Deklaration, at den ikke maa spærres, saaledes at Brandvæsenet ikke kan komme rundt i hele Gaarden og endvidere, at der foruden dne spærrede Gennemgang findes endnu en Gennemgang mellem Ejendommens Gaard og Borgmester Godskesens Plads, som ikke benyttes til Brændsel, idet Boligforeningen Dalgas, som ejer denne Ejendom, ikke har installeret Centralvarme.

Jeg skal derfor paa Boligforeningen Dalgashus’s Vegne indtrængende henstille, at der, saa længe Brændselsforholdene er saa vanskelige, som de er i Øjeblikket, meddeles Dispensation, saaledes at den nævnte Kældergennemgang stadig maa benyttes til Opbevaring af Brændsel, indtil Tiderne bliver normale.

Maa jeg ved samme Lejlighed paa Boligforeningen Dalgashus’s Vegne henlede Opmærksomheden paa den overordentlig slette og uforsvarlige Afspærring omkring dne Branddam, der er blevet anlagt i det forhen saa smukke Anlæg ved Borgmester Godskesens Plads.

Afspærringen bestaar af et elektrisk Hegn, der, efter hvad der er anmeldt mig, under visse Omstændigheder kan være livsfarligt, og i hver Fald ikke byder nogen Sikkerhed mod, at legende Børn kravler under, og paa den Maade kan risikere at drukne i Branddammen.

Jeg skal derfor indtrængende henstille, at Afspærringen om Branddammen ændres, saaledes at der opsættes et forsvarligt Gitter omkring den i Lighed med de Afspærringer, der er foretaget omkring Branddamme, f. Eks. paa Raadhuspladsen og Frue Plads.

København, den 3’ Marts 1945.
Ærbødigst
Aage Thilker”

 

1948

Den udvendige kældertrappe ifm. fyrkælderen opføres.
Fra byggesagen: “Herved ansøges om at maatte udføre den paa vedlagte tegning nr. 2 viste udvendige kældertrappe til opkørsel af aske fra fyrkælderen. “

 

1954

Et kig mod nord ad Dalgas Boulevard. Til venstre i billedet ses jernbanen. Det grønne område i bunden af billedet er i dag bebygget og Borgmester Fischers Vej ligger i forlængelse af Dalgas Boulevard mod syd.

FKB01211-16541

 

1992

Centralvarmeanlægget tilsluttes det kommunale fjernvarmeanlæg.

 

2001

Billede af gården med den gamle skarnkasse til skrald og før altaner blev opsat. (Billedet er taget af Erik Hjelme til hjemmesiden ugebrevetsøndagaften.dk).

2001

2012

Legepladsen på Borgmester Godskesens Plads får bevilget penge til et stort aktivitetsredskab med mulighed for leg for mange børn på én gang samt etablering af siddemulighed til forældre og børn.

Skitseforslaget til det nye legeredskab og siddemulighed:
2012

Det nye legeredskab er en stor succes og legepladsen bruges flittigt at både små og store børn.