Ordensreglement

Revideret november 2009

AffaldIntet affald må henkastes i gården eller lægges/stilles andre steder end i de dertil indrettede affaldscontainere i skraldeskuret. Der forefindes affaldscontainere til almindeligt affald samt separate containere til henholdsvis papir, pap, glas, hård plast og metal. Boligforeningen er forpligtet til at sortere affaldet. Affald må ikke hensættes på køkkentrapper.
AltanerDer må ikke hensættes affald eller anvendes grill på altanerne.
Det er strengt forbudt at smide noget ned fra altanerne. Der må stå blomster på altanerne og ophænges altankasser. Når blomsterne vandes skal der tages hensyn til underboen m.h.t. at sprøjte/dryppe. Altanerne må ikke bruges til opbevaring af genstande, udover altanmøbler. Der må ikke spilles høj musik, og ved samtale tages hensyn til lydniveauet og evt. gene for andre beboere. Der må kun opsættes markiser eller skrues ting ind i ydervæggen, hvis det er godkendt af bestyrelsen. Parasoller skal slåes sammen om natten og altid i blæsevejr. Det påhviler andelshaverne at vedligeholde (oliere) altan-træværket samt renholde glasset.
BadeværelseSåfremt der er et badekar må dette kun benyttes til badning. Af hensyn til natteroen i vores ejendom, der er meget lydt, må vandhaner, bortset fra vandhaner i håndvaske, ikke benyttes mellem kl. 23.00 og kl. 06.00.
Renovering, ombygning af køkken og badeværelseVed renovering eller ombygning af køkken og/eller badeværelse skal arbejde, der omfatter de lodrette rør og rør der vedrører varmeanlægget (f.eks.flytning af varmeappatater) godkendes af bestyrelsen og ALTID udføres af foreningens VVS firma, som kender systemet.
Biler, motorcykler, knallerterBiler må ikke parkere i gården. Af og påsætning kan undtagelsesvist tillades. Der må ikke påfyldes benzin i gården. Det er ikke tilladt at opbevare benzin (eller anden antændelig væske) i cykelskure eller kældre. Biler må ikke parkeres, så de generer ind og udkørsel for andre. Knallerter eller motorcykler må ikke stilles i gården, cykelskure eller i porten.
BørnBørn må ikke lege på trapper, loft eller i kældre. Det påhviler andelshaveren at sørge for at hos ham/hende boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for andre beboere.
Cykler, barnevogne, Christiana cykler, cykelanhængereCykler, barnevogne, m.m. må ikke henstilles i opgange, gården (udenfor cykelskurene) eller i porten. Generende genstande kan fjernes uden varsel. I rummet ved skraldeskuret skal Christiana cykler og cykelanhængere anbringes. Der må ikke stilles andet i rummet.
Trapper, kælder – loftarealerBrug af åben ild
samt rygning på trapper, i kældre og på loftet er strengt forbudt.
FyrværkeriFyrværkeri må ikke antændes noget steds på eller i ejendommen eller i gården. Fyrværkeri må hverken udkastes fra vinduer eller altan.
MusicerenMusiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke. Anden musiceren og støjende underholdning må i øvrigt kun udøves således, at det ikke er til gene for øvrige beboere og aldrig efter kl. 23.00.
StøjVaskemaskiner og andre elektriske installationer skal installeres lovmæssigt og må ikke støje eller være er til gene for andre. Brug af boremaskiner eller andet støjende og bankende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00
Toilet og vandhanerDer må kun smides WC papir i toiletterne. Intet som kan stoppe toiletterne må kastes i WC-skålen. Såfremt toilettet løber (er utæt) påhviler det andelshaveren straks at tilse, at dette repareres. Vand er afgiftsbelagt og en stor udgift for foreningen. Det påhviler alle at sikre, deres haner ikke drypper og hvis det sker, STRAKS at få det bragt i orden. Bestyrelsen/varmemesteren kan henvise til foreningens VVS firma.
Vaskerum, tørring, gårdtoiletDer findes vaske, tørrerum og gårdtoilet til fælles benyttelse. Disse skal efter endt benyttelse gøres ryddelige og rene. Tøj som ophænges i tørrerum til tørring må ikke dryppe på gulvet. Tøjtørring må ikke finde sted ud af vinduerne. Tøjet skal nedtages når det er tørt, så andre kan få plads på snorerne. Tøj i tørretumblerne skal fjernes, når programmet er færdigt. Der skal slukkes for vaskemaskinerne efter brug. Lyset skal slukkes, når fælleslokalerne forlades, gælder også gårdtoilettet.
VinduerVed regn, sne og frost og i stormvejr skal vinduer på loft- og i kælderrum være lukkede, det gælder også tørrelofterne. Hvis vinduer åbnes på trappegange skal krogen altid sættes på! Vedkommende der åbner, skal også sørge for der lukkes igen.