Vedtægter

Foreningens hjemsted og formål
§1. Foreningen, hvis navn er boligforeningen “DALGASHUS”, har som hjemsted i Frederiksberg kommune.

§2. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 27 cz af Frederiksberg, samt skaffe medlemmerne gode boligforhold.
Stk. 2. Ejendommen indeholder 49 lejligheder samt én funktionærlejlighed. Bestyrelsen fastsætter udlejningsbetingelserne for funktionærlejligheden.

Medlemmer
§3. Som medlem kan optages enhver, der har eller, i forbindelse med optagelse som medlem, overtager brugsretten til en lejlighed i foreningens ejendom.
Medlemskabet kan kun vedrøre den lejlighed, brugsretten omfatter.
Stk. 2. Hvert medlem kan kun erhverve andelsretten til én lejlighed og er forpligtet til at benytte lejligheden, jf. dog § 12.

Indskud, hæftelse og andel
§4. Foreningens kapitalgrundlag er dannet ved de af medlemmerne indbetalte andele. Andelenes grundbeløb er:
3½ værelses lejlighed: 2200 kr. 4½ værelses lejlighed: 3000 kr. 5½ værelses lejlighed: 3800 kr. 4½ vaerelses lejlighed med atelier:
4200 kr.
Stk. 2. Ved optagelse af nye medlemmer skal der udover indskud indbetales et tillagsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 15 godkendes for andel og lejlighed.

§5. For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres
foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

§6. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

§7. Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 14-20.
Stk. 2. For andelen er udstedt andelsbevls. Ved overdragelse påføres den nye andelshavers navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelse udstede et nyt, der ska! angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Boligaftale
§8. Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.

Boligafgift
§9. Generalforsamlingen fastsætter på forslag af bestyrelsen, under hensyn til foreningens udgifter, hvilken ¼ årlig afgift der skal svares af hver lejlighed. Udgiften til varme og varmt vand opkræves særskilt á conto sammen med boligafgiften og afregnes for de enkelte andelshavere ved fyringssæsonens afslutning.
Angående betaling se § 22, Stk. 2.

Vedligeholdelse m.v.
§ 10. En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg (herunder radiatorer) og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
Stk. 2. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.
Stk. 3. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshavere.
Stk. 4. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overens-stemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.
Stk. 5. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af for-eningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 22 og § 18.

Forandringer
§ 11. Forandringer i lejligheden må ikke udføres uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Brændeovne må kun opsættes med bestyrelsens skriftlige tilladelse, opsætning af åbne pejse er ikke tilladt.
Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksaettes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.

Udlejning
§ 12. For at opnå tilladelse til fremleje eller udlejning skal andelshaveren skriftlig ansøge bestyrelsen om dette.
Desuden skal bestyrelsen godkende fremleje- eller lejekontrakt.
Udlejning kan kun gives til én lejer.
Samtykke gives kun, når fremlejer eller udlejer, ikke har til hensigt at skaffe sig ubillig fortjeneste.

Husorden
§ 13. Et almindeligt reglement for ejendommens ordensregler ska! forefindes i den mellem medlemmet og foreningens oprettede kontrakt.
Bestyrelsen er dog bemyndiget til yderligere at fastsætte sådanne ordensregler, som enhver tid må anses for påkrævet.
Stk. 2. Erhvervsvirksomhed må ikke, uden bestyrelsens samtykke,
drives fra lejlighederne i foreningens ejendom. Antenner, skilte, reklamer og lignende må ikke anbringes på ejendommen uden bestyrelsens tilladelse.
Stk. 3. Bestyrelsen har ved sin formand og ved varmemesteren påtalemyndighed overfor boligforeningens beboere i tilfælde af, at disse overtræder ordensreglerne. Når bevislig uorden ikke efter formandens og varmemesterens henstilling rettes, er det brud på vedtægterne.

Overdragelse af andelen
§ 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er vedkommende berettiget til at overdrage andelsretten til en anden, der bebor eller
samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.
Stk. 2. Andelen kan kun overdrages eller p8 anden måde overføres
til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 B. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kraeve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i h.t. andelsboligforeningslovens § 4 a.

Overdragelsessum
§ 15. Ved overdragelsen af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsestilstand med rimelighed kan betinge.
Stk. 2. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.
Stk. 3. Værdien af forbedringer i lejllgheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventual værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen eller administrator kan beslutte, at prisen herfor fastsættes af en af foreningen udpeget vurderingsmand. Udgiften hertil betales af sælger.
Stk. 2. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere
den af bestyrelsen trufne afgørelse om nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.
Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.
Skønsmanden ska! ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren og bestyrelsen.
Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelser om hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

Fremgangsmåde
§ 17. Inden aftalens indgåelse ska! sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specefikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgang til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat, samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
Stk. 2. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter Stk. 3.
Stk. 3. Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal god-
kendes af bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en
eventual overpris tllbagebetalt, såfremt prisen overstiger head der
er tilladt.
Stk. 5. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelsen af garantien – senest 3 uger efter overtagelsen afregner provenuet, først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Foreningen
kan kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen samt at overdrageren refunderer udgifterne ved og betaler et rimelig vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning af pant- og udlægshavere samt ved tvangssalg eller -auktion.
I tilfælde af, at foreningen i h.t. tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntageren ikke betaler renter og afdrag rettidigt, ska! långiver underrette foreningen skriftligt om restancen.
Stk. 6. I forbindelse med overdragelsen gennemgår køber og sælger lejligheden sammen med repræsentanter for bestyrelsen for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden.
Stk. 7. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

§ 18. Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der ska! overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.

§ 19. En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelsen skal begrundes skriftligt.

Dødsfald
§ 20. Andelsretten overgår i mangel af anden bestemmelse til et medlems ægtefælle eller arvinger i lige op- eller nedstigende linie.
Stk. 2. Afgår et medlem ved døden uden at eFterlade sig arvinger, der kan overtage andelsretten, eller ønsker arvingerne ikke at gøre dette, hvorom erklæring må afgives senest 6 måneder efter dødsfaldet, eller har arvingerne ikke inden dette tidsrum med bestyrelsens samtykke, afhændet andelsretten til et nyt medlem, finder § 18 tilsvarende anvendelse.

Opsigelse
§ 21. Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i § 14 – 19 om overførelse af andel.

Eksklusion
§ 22. Såfremt et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er
kommet frem til medlemmet, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet og bringe hans brugsret til ophør.
Stk. 2. Den kvartårlige boligafgift skal betakes kvartalsvis forud den første søgnedag i måneden for det pågældende kvartal. Såfremt et medlem er i restance med boligafgift eller anden ydelse, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet og bringe hans brugsret til ophør.
Stk. 3. Såfremt et medlem eller en person hørende til hans husstand i væsentlig grad forulemper sine medbeboere, overtræder vedtægterne eller ordensreglerne eller handler uforsvarligt med den af ham benyttede lejlighed og trods advarsler fortsætter herved, kan han efter forslag af bestyrelsen på en generalforsamling ekskluderes som medlem.
Stk. 4. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 18.
Stk. 5. Når en andelshaver ikke overholder Boligforeningens love eller ordensregler og advokatbistand, efter bestyrelsens skøn er nødvendig, påhviler det andelshaveren at afholde, de dermed forbundne udgifter.

Generalforsamling
§ 23. Generalforsamlingen, der ska! holdes på foreningens hjemsted, har med de nærvæende vedtægter flydende indskrænkninger den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer, såfremt medlemmet ikke befinder sig i ulovllg restance med nogen ydelse til foreningen.
Stk. 3. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan afgive sin stemme ved fuldmagt, når stemmen afgives af et myndigt husstandsmedlem eller af et medlem af foreningen, dog at ingen ved fuldmagt kan afgive stemmen for mere en 1 medlem.

§ 24. Den ordinære generalforsamling ska! afholdes hvert år 2. tirsdag i marts måned med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab og status for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år og forslag til værdiansættelse.
5. Forslag
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
7. Valg af to regnskabskyndige revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller reglstreret.
8. Eventuelt.

For at være valgbar indenfor foreningen skal man være medlem af denne (dette gælder dog ikke den ene revisor og dirigenten).

§ 25. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil og skal indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt forlanger det med opgivelse af de emner der ønskes behandlet.
En generalforsamling, der ska! indkaldes på medlemmernes begæring, skal indvarsles senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og ska! holdes senest 4 uger efter indvarslingen. En sådan generalforsamling er beslutningsdygtig efter bestemmelserne i § 28.

§ 26. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af tid og sted af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse herunder pr. mail eller anden elektronisk post til hvert medlem.
Dagsorden skal bringes til medlemmernes kundskab samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til generalforsamlingen. Tillæg til dagsordenen kan af bestyrelsen udsendes med 3 dages varsel.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må for at blive opført på dagsordenen indsendes til formanden, med forslagsstillerens underskrift, senest den 15. januar.

§ 27. Generalforsamlingen, der ledes ved en af den valgt dirigent, tager i almindelighed beslutning ved simpel stemmeflerhed.
Så længe afstemningen ikke er begyndt, kan ethvert medlem stille ændringsforslag.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 10 stemmer.
Forslag, der efter dirigentens skøn er af væsentlig økonomisk betydning for foreningen, ska! dog altid afstemmes skriftligt.
Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand, og som I enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.

§ 28. For at vedtægtsændringer, vedtægtstilføjelser eller bestemmelser om foreningens ophævelse kan vedtages, kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget.
Forslagene til vedtægtsændringer eller tilføjelser skal dernæst i forvejen med fuld ordlyd sammen med dagsordenen være bragt til medlemmernes kendskab, ændringsforslag kan på selve mødet kun stilles inden for det bekendtgjorte forslags rammer. Er der tilstrækkelig antal af stemmer ikke repræsenteret, afholdes ny generalforsamling, der med samme majoritet kan godkende forslagene, uanset antallet af mødte medlemmer.
En opløsning af foreningen må ikke foregå på en sådan måde, at foreningens kreditorers ret til selskabsformuen eller foreningens ejendele i nogen måde krænkes.

Bestyrelsen
§ 29. Foreningen repræsenteres af en bestyrelse pa 5 medlemmer, der ikke må være indbyrdes beslægtede i 1. eller 2. led eller være besvogrede.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer.
Foreningens daglige administration varetages af formanden.

§ 30. Bestyrelsen har overfor tredjemand ret til at forpligte foreningen.
Denne bemyndigelse gælder også optagelse af såvel foreløbige som endelige lån, dog at behæftelse af foreningens faste ejendom kun kan ske ved generalforsamlingsbeslutning.
Alle sager af almen interesse eller af betydende økonomisk natur skal dog forelægges generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 31. Bestyrelsen er i almindelighed beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, således at formandens – eller i hans forfald – næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget.
Intet bestyrelsesmedlem må deltage i forhandlinger om eller stemme i sager, i hvilke det direkte eller indirekte kan have særlige personlige interesser.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.

§ 32. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår 1 eller 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Hvert år fratræder de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af ekstraordinær afgang tiltræder de valgte suppleanter i den rækkefølge, hvori den sidst afholdte generalforsamling har valgt dem.
En suppleant fungerer kun i den tid, hvilken det medlem, i hvis sted han er indtrådt, ville have fungeret.

Regnskab og revision
§ 33. Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskab og status ska! foreligge revideret inden 15. februar, og et eksemplar leveres på forlangende ethvert medlem.
Stk. 2. Administrationen varetages af formanden, og der kan i bank, sparekasse eller på postgiro kun hæves beløb af formanden og kassereren i forening, under en af disses forfald næstformanden, således at altid to hæver i forening.
Stk. 3. Der føres et nøjagtigt, specificeret og med bilag forsynet regnskab efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Regnskab og status ska! afgives til revisorerne senest hvert års 20. januar.
Som note til årsregnskabet oplyses andelenes værdi på statusdagen.

§ 34. Bestyrelsens medlemmer og revisorerne skal til enhver tid have lejlighed til at gøre sig bekendt med foreningens bøger, dens regnskabsvæsen, korrespondance og kassebeholdningens størrelse.
Stk. 2. Revisorerne ska! kritisk gennemgå regnskabet og overbevise sig om, at værdipapirer, betalingsmærker og kontante beholdninger er til stede.

Opløsning
§ 35. Opløsning ved likvidation forestås af tre likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

§ 36. Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den
14. marts 2006.

Vedtægterne der er trykt i 1927, genoptrykt i 1968 og ændret på generalforsamlingen i 1972 samt vedtægter af 24. februar 1982, med ændringer af 25. januar 1992, 7. marts 1995 ophører med at have gyldighed.

NB. Ang. Ordensregler henvises til huslejekontrakten.